Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Soběsuky má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny ), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání žádosti, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30-ti dnů ode ode jejího doručení, žádost odloží.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • krajský úřad 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí i příslušného soudu.

 

Sazby za poskytování informací

   
 

Formuláře

Žádost o poskytnutí informací.doc

 

Poskytnuté informace - r.2019

IN 1/2019 - veřejné zakázky

 

Poskytnuté informace - r.2018

IN 1/2018 - Náklady GDPR

 

Poskytnuté informace - r.2017

IN 8/2017 - Účty, darovací smlouvy

IN 7/2017 - Sociální bydlení

IN 6/2017 - Škodliví ptáci

IN 5/2017 - Zpětný odběr odpadů z obalů

IN 4/2017 - Soustava veřejného osvětlení

IN3/2017 - Tříděný odpad

IN 1,2/2017 - Stavební projekty 2017 

 

Poskytnuté informace - r.2016

Informace106investice - r.2016

Infrmace 106 - projekty 2016

 

Výroční zprávy o poskytnutí informací

Výroční zpráva o poskytování informací - rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2018

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2017 

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2016

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2015

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2014

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2012

Výroční zpráva o poskytování inforamací - r.2011

Výroční zpráva o poskytování informací - rok 2013

28. 3. Soňa

Zítra: Taťána
Počasí Soběsuky - Slunečno.cz

Termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad v roce 2020

3.-5.4.2020

15.-17.5.2020

26.-28.6.2020

14.-16.8.2020

25.-27.9.2020

30.10.-1.11.2020

 

 

Zasedání OZ

9.3.2020- pohostinství Soběsuky

 

P1000347.JPG

Návštěvnost stránek

148549