Drobečková navigace

Úvod > O obci > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 98/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen Nařízení GDPR.

Správce osobních údajů

Správce: Obec Soběsuky

                 Soběsuky 23, 768 02  Zdounky

                zastoupena starostou obce Janem Piskou

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Orgán veřejné moci musí mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který pomáhá chránit osobní údaje. Pověřencem Obce Soběsuky je Ing. Renata Štachová, email: renata.bednarova@sms-sluzby.cz

Kdy kontaktovat pověřence

V případě, kdy se domníváte, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s právními předpisy, lze podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakého důvodu Obec Soběsuky zpracovává osobní údaje

Obec Soběsuky zpracovává osobní údaje na základě zákonné povinnosti, nebo jiného právního předpisu a to zejména dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Dále v rámci výkonu činnosti územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.

Předávání osobních údajů jiným subjektům

Předání osobních údajů dalších subjektům je jen  v případě, že to ukládá právní předpis, nebo se jedná o podmínku dotačního titulu. Soukromým subjektům se předávají údaje jen v případě, že je nutné splnění povinností obce. Předání údajů do třetích zemí - mimo EU - obec nepředává.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou vnitřním předpisem obce, nebo po nezbytně nutnou dobu za účelem zpracování.

Práva vůči správci osobních údajů

Sdělení jaké osobní údaje jsou zpracovávané. Právo na opravu údajů, které nejsou přesné. Dle článku 17 Nařízení GDPR výmar osobních údajů. Sdělení, zda obec zpracovává osobní údaje. Právo přístupu ke zpracovávaným údajům a informace o zpracování údajů. Právo kopie zpracovávaných osobních údajů. Právo přenositelnosti osobních údajů. Žádost lze podat na podatelnu obce. Pracovník obce má povinnost zjistit totožnost žadatele. Odpověď obec zajistí v termínu 30 dní, ve složitých případech může být lhůta prodloužena. Žádost můžte být v odůvodněných případech zpoplatněna (např. cenou za technické prostředky - přenosný disk, DVD apod.)

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, je souhlas odvolatelný. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaj zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje pracovávat pro jné účely, na základě právního důvodu zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu je správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud souhlas byl jediným právním důvodem zpracování, bude následovat likvidace osobních údajů.