Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 7:00 - 17.00
  úterý 7.00 - 14.00
  středa 7:00 - 15.30
  čtvrtek 7.00 - 14.00
  pátek 7.00 - 14.00
 2. Telefonické podání: +420 573 367 065
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@sobesukykm.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Soběsuky 23, 768 02 Zdounky

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Soběsukách, Soběsuky 23, 768 02 Zdounky úředních dnech a hodinách:

pondělí 7:00 - 17.00
úterý 7.00 - 14.00
středa 7:00 - 15.30
čtvrtek 7.00 - 14.00
pátek 7.00 - 14.00

Telefonické podání: +420 573 367 065
Poštou na adresu Obecní úřad Soběsuky, Soběsuky 23, 768 02 Zdounky
Elektronicky na e-mail: obec@sobesukykm.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: xwpaviu
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Soběsuky, Soběsuky 23, 768 02 Zdounky
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 Kč/ks
- oboustranně formát A4 Kč/ks
- jednostranně formát A3 Kč/ks
- oboustranně formát A3 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace - r. 2022

IN 1/2022 - dodavatel energie

Poskytnuté informace - r. 2021

IN 1/2021 - pozemky k bydlení

IN 3/2021 - webové sránky obce

Poskytnuté informace - r. 2020

Poskytnuté informace - r. 2019

IN 1/2019 - veřejné zakázky

Poskytnuté informace - r. 2018

IN 1/2018 - Náklady GDPR

Poskytnuté informace - r. 2017

IN 8/2017 - Účty, darovací smlouvy

IN 7/2017 - Sociální bydlení

IN 6/2017 - Škodliví ptáci

IN 5/2017 - Zpětný odběr odpadů z obalů

IN 4/2017 - Soustava veřejného osvětlení

IN3/2017 - Tříděný odpad

IN 1,2/2017 - Stavební projekty 2017 

Poskytnuté informace - r.2016

Informace106investice - r.2016

Infrmace 106 - projekty 2016

Výroční zprávy o poskytnutí informací

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2022

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2021

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2020

Výroční zpráva o poskytování informací - rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2018

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2017 

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2016

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2015

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2014

Výroční zpráva o poskytování informací - r.2012

Výroční zpráva o poskytování inforamací - r.2011

Výroční zpráva o poskytování informací - rok 2013